- banner1

Başarıya İlk Adım

Başarıya İlk Adım

Okullarımızda görülme sıklığı her geçen gün artan antisosyal davranışların kronikleşmeden önlenmesine yönelik sistemli ve kapsamlı erken önleme programı gereksiniminden yola çıkarak uygulanmakta olan bu proje ile Türkiye’deki ilköğretim okullarında antisosyal davranışları önlemeye yönelik kültürümüze uygun bir erken müdahale programı olarak BAŞARIYA İLK ADIM (BİA) erken eğitim programının uyarlanması ve etkililiğinin sınanması amaçlanmıştır.

 

 Proje güncel bir toplumsal soruna çözüm önermesi bakımından ve ülkemizde bu tür davranışlara yönelik sistemli ve kapsamlı bir erken önleme programı önermesi bakımından özgünlük kazanmaktadır. Projeden elde edilecek sonuçların antisosyal davranışlar sergileme riski olan bireylerin kendilerine, ailelerine, öğrenim gördükleri öğretim kurumlarına ve içinde yaşadıkları topluma oldukça önemli yararlar sağlayacağı düşünülmektedir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı" 106K265 proje numarası ile desteklenen proje kapsamında BİA programı uyarlanmakta ve etkililiği sınanmaktadır. Proje kapsamında Başarıya İlk Adım (BİA), proje ekibi tarafından Türkçe’ye uyarlanmış ve pilot ve ana uygulama olmak üzere iki deneysel çalışma ile etkililiği sınanmıştır. Pilot uygulamada toplam 4 ilköğretim okulundan 24 öğrenci (12 deney grubu ve 12 kontrol grubu), 24 öğretmen ve 12 anne ile 4 okul müdürü yer alırken, ana uygulamada 19 ilköğretim okulundan toplam 102 öğrenci (53 deney ve 49 kontrol grubu) olmak üzere 102 öğretmen ve 53 anne ile 18 okul müdürü yer almıştır. Her iki çalışmada da hem nicel hem de nitel veri toplama araçlarından yararlanılmıştır. Nicel ve nitel veriler, BİA’nın problem davranışlar, sosyal beceriler ve akademik yeterlikler üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Katılımcılar BİA’nın sosyal geçerliğine ilişkin olumlu görüşler bildirmişlerdir. Sonuç olarak, proje çıktısı olarak BİA ülkemizde ilköğretim okullarında uygulanabilecek sistemli paket bir program olarak geliştirilmiştir.

 

Yapılan pilot ve ana uygulamaya ilişkin detaylı bilgilere bu sitenin "BİA Çalışmalar" sayfasından bakabilirsiniz.  

Proje "Proje ADYEP: Anasınıfı, İlköğretim Birinci ve İkinci Sınıflarında Antisosyal Davranışları Önlemeye Yönelik Bir Erken Müdahale Programının Etkililiği" adı ve 106K265 proje numarası ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) "Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Geliştirme Programı" tarafından desteklenmekte ve Anadolu Üniversitesi'nde yürütülmüştür.

 

 

Anadolu Üniversitesi 2011